Zgodnie ze Statutem Caritas Diecezji Rzeszowskiej, zatwierdzonym przez Biskupa Ordynariusza w dniu 10 listopada 1993r. oraz w oparciu o Instrukcję Konferencji Episkopatu Polski „O pracy charytatywnej w parafiach" z dnia 19 listopada 1986r., nadaje się niniejszy statut "Caritas Parafii", dla jak najlepszego realizowania zadań miłosierdzia stojących przed każdym wiernym.


POWOŁANIE I SIEDZIBA

Art. 1

1. Caritas Parafii - Parafialny Zespół Caritas - jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Caritas Parafii w ramach posiadanych możliwości i środków uczestniczy w realizacji inicjatyw i zadań stawianych Caritas Diecezji.

2. Parafialny Zespół Caritas powołuje ks. Proboszcz zgłaszając jego działalność dyrektorowi Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Siedzibą Caritas Parafii jest siedziba parafii (miasto lub wieś).

3. O powołaniu Caritas Parafii Dyrektor Caritas Diecezji niezwłocznie informuje Biskupa Diecezjalnego, który to powołanie zatwierdza i nadaje statut.

4. Caritas Parafii zostaje ukonstytuowana i może rozpocząć działalność z chwilą zatwierdzenia przez Biskupa Diecezjalnego decyzji o jej powołaniu.

Art. 2

1. Caritas Parafii korzysta w swojej działalności z kościelnej i cywilnej osobowości prawnej posiadanej przez parafię.

2. Caritas Parafii posiada w parafii odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzi środki dla realizacji celów statutowych.

3. Okresem sprawozdawczym Caritas Parafii jest rok kalendarzowy.


ZADANIA I CELE

Art. 3

Zadania Caritas Parafii obejmują w szczególności następujące kierunki działania:

1. Mobilizację charytatywną całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:

a) kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych;

b) czynne włączenie się w katechezę o tematyce charytatywnej;

c) przygotowanie akcji charytatywnych i ich realizację;

d) popularyzowanie informacji na temat potrzeb i działań charytatywnych przez media, gabloty itp.;

e) organizowanie spotkań przedstawicieli różnych wspólnot działających na terenie parafii;

f) aktywne uczestnictwo w projektach podejmowanych przez Caritas Diecezjalną.

2. W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb pomocy charytatywnej na terenie parafii i w najbliższym jej sąsiedztwie poprzez:

a) dostrzeganie potrzebującego Chrystusa i pomaganie mu najlepiej jak to jest możliwe.

b) Współpracę z ośrodkami pomocy społecznej;

c) Współpracę z innymi organizacjami o charakterze charytatywnym (z zachowaniem właściwej sobie, katolickiej inspiracji);

d) Pomoc prawną w otrzymaniu należnych świadczeń socjalnych lub uzyskaniu niezbędnych uprawnień.

3. Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności:

a) chorym, niepełnosprawnym, osobom w sędziwym wieku;

b) rodzinom wielodzietnym przeżywającym trudności

c) samotnym matkom

d) dzieciom i młodzieży;

e) osobom ubogim i przeżywającym inne trudności.

4. Caritas Parafii otacza opieką znajdujące się na terenie parafii Kościelne Placówki Charytatywne, a jeśli zachodzi potrzeba wspiera tworzenie takich placówek

5. Caritas Parafii w miarę swoich możliwości i za zgodą proboszcza może rozszerzyć niesienie pomocy poza teren parafii, nie naruzając przy tym kompetencji innych uprawnionych do tego podmiotów.


ŚRODKI MATERIALNE

Art. 4

Caritas Parafii czerpie potrzebne do udzielania pomocy środki materialne w naturze i gotówce z różnych źródeł, a w szczególności z:

1) skarbonki św. Antoniego lub Caritas itp.;

2) ofiar zbieranych w terminach zgodnie ze zwyczajem diecezji lub parafii np. na ślubach i pogrzebach, bądź zarządzonych przez Biskupa diecezjalnego;

3) zbiórki w Tygodniu Miłosierdzia;

4) dochodów z imprez, takich jak: aukcje, loterie, itp.;

5) ofiar pieniężnych i w naturze;

6) subwencji i dotacji instytucji kościelnych, państwowych lub samorządowych;

7) darowizn, spadków i zapisów;

8) funduszów parafialnych;

9) innych źródeł według praktyki lokalnej.

Art. 5

1. Caritas Parafii nie ma prawa zaciągania zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek, oraz wszelkich umów przekraczających własne możliwości finansowe

2. Do ważności aktów prawnych przekraczających granice zwyczajnego zarządu stosuje się przepisy wydane dla parafii diecezji rzeszowskiej.

3. Caritas Parafii sama odpowiada za zaciągnięte zobowiązania (np. zamówienia na towary i usługi).

4. Zarządzanie gromadzonymi środkami należy do przewodniczącego i zarządu. W sytuacjach pilnych przewodniczący może podjąć decyzję o wydatkowaniu środków, o czym winien powiadomić zarząd.

Art. 6

1. Raz w roku, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego Caritas Parafii przesyła pełne sprawozdanie finansowe do Caritas Diecezji.

2. Komisja Rewizyjna wyznaczona przez Zarząd Caritas Diecezji ma prawo kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej Caritas Parafii z czego składa sprawozdanie dyrektorowi Caritas.


WŁADZE CARITAS PARAFII I ICH ORGANIZACJA

Art. 7

Organami Parafii są:

1) Przewodniczący i Zarząd

2) Przedstawicielem prawnym PZC jest przewodniczący

Art. 8

1. Przewodniczącym Caritas Parafii jest proboszcz lub jego pełnomocnik upoważniony pisemnie. Przewodniczący odpowiada za Caritas Parafii przed Biskupem Diecezjalnym pozostając w stałej współpracy z Dyrektorem Caritas Diecezjalnej.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) propagowanie celów Caritas Parafii;

2) zatwierdzanie planów działalności;

3) nadzór nad działalnością Zarządu;

4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami na wniosek Zarządu;

5) wnioskowanie do Dyrektora Caritas Diecezji o odwołanie członków Zarządu.

6) Reprezentowanie Caritas Parafii na zewnątrz.

Art. 9

1. Zarząd Caritas Parafii składa się z 3 - 5 osób w tym Prezes Zarządu. W skład Zarządu może wchodzić Przewodniczący Caritas Parafii. Przewodniczący może pełnić funkcję Prezesa Zarządu.

2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu, na wniosek Przewodniczącego, zatwierdza Dyrektor Caritas Diecezji. Skład Zarządu wybiera Przewodniczący samodzielnie lub cały Zespół, w głosowaniu zorganizowanym przez Przewodniczącego.

3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie sekretarza oraz skarbnika.

4. Zarząd powoływany jest na trzy lata. Te same osoby po upływie kadencji Zarządu mogą być ponownie powołane na kolejne okresy.

5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. W razie potrzeby mogą być zatrudniani przez Parafię lub Caritas Diecezji. Zatrudnienie członka Zarządu przez Caritas Diecezji wymaga zaopiniowania Przewodniczącego Caritas Parafii.

6. Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Zarząd odbywa posiedzenie przynajmniej raz w miesiącu i zawsze ilekroć zachodzi potrzeba. W posiedzeniach ma prawo uczestniczenia Przewodniczący Caritas Parafii i winien być każdorazowo powiadomiony o terminie zebrania.

Art. 10

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1) kierowanie sprawami Caritas Parafii,

2) rozporządzanie środkami materialnymi w ramach preliminarza uzgodnionego z Przewodniczącym,

3) ścisła współpraca z Zarządem Caritas Diecezji.

Art. 11

Poza Zebraniami Zarządu jest wskazane organizowanie przynajmniej raz na miesiąc spotkań formacyjnych całego Zespołu. Można przy tej okazji podjąć również wymianę doświadczeń z bieżącej działalności.


CZŁONKOWSTWO W CARITAS PARAFII

Art. 12

1. Członkami Caritas Parafii mogą być katolicy - osoby fizyczne świeckie i duchowne powołane przez Proboszcza, wspierające go w sposób stały i zorganizowany w realizowaniu charytatywnej misji Kościoła.

2. Potwierdzeniem przynależności do Caritas parafii jest własnoręczny podpis złożony na uwierzytelnionej przez proboszcza liście członków Caritas Parafii.

3. Członkowie dzielą się ze względu na charakter wykonywanej pracy na:

1) charytatywnych pracowników honorowych - pełnią oni swoją pracę nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego;

2) charytatywnych pracowników etatowych - poświęcają oni ustalony w umowie czas dla spełnienia zleconego im przez przewodniczącego Caritas Parafii zadania charytatywnego i są wynagradzani przez parafię ze środków Caritas Parafii..

4. Wśród członków Caritas Parafii wyróżnia się następujące funkcje:

1) Charytatywnego Opiekuna Rejonowego,

2) Charytatywnego Opiekuna Sekcyjnego,

3) Pomocników Charytatywnych.

4) Pomocników Honorowych

5. Członkowie Caritas Parafii współpracujący z innymi grupami parafialnymi ukazują im możliwość działania na odcinku charytatywnym.

6. Wszystkich członków Caritas Parafii oraz wspomagające je osoby obowiązuje w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do spraw osób, którym pomagają. Nie mogą oni bez zgody Przewodniczącego Caritas Parafii udzielić nikomu informacji uzyskanych w związku z pełnieniem swych zadań charytatywnych.

7. Członkostwo Parafialnego Zespołu Caritas wygasa z chwilą złożenia rezygnacji lub wskutek wykluczenia przez Przewodniczącego z ważnej przyczyny. Decyzja taka z uzasadnieniem musi być przesłana do Caritas Diecezjalnej w ciągu 14 dni. Brak aktywności w Zespole przez okres trzech lat powoduje również wygaśnięcie członkostwa.


FORMACJA CHARYTATYWNA CZŁONKÓW

Art. 13

1. Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje w dekanatach spotkania formacyjne (zwykle w październiku) dla wszystkich członków PZC raz w roku, oraz dla delegatów - rekolekcje Wielkopostne.

2. Raz w miesiącu powinny odbywać się spotkania zwyczajne członków Caritas Parafii obejmujące:

1) formację religijną;

2) formację metodyczno - dydaktyczną;

3) sprawy organizacyjne.

2. Członkowie Caritas Parafii mają obowiązek troszczenia się o pogłębienie własnego życia religijnego oraz dokształcania się w dziedzinie charytatywnej.


DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI

Art. 14

1. Caritas Parafii dokumentuje swoją działalność przez:

a) prowadzenie kartotek osób potrzebujących;

b) ewidencję otrzymanych darów i ofiar;

c) ewidencję wydatków;

d) prowadzenie kartotek zadeklarowanych ofiar pieniężnych i usług;

e) prowadzenie protokołów spotkań;

f) prowadzenie kroniki.

2. Dokumentacja Caritas Parafii, dotycząca punktów a i e, pozostaje do wyłącznego wglądu Zarządu Caritas Parafii, ks. Proboszcza i Zarządu Caritas Diecezjalnej oraz innych osób wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego.

3. W przypadku prowadzenia przez Caritas Parafii działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na mocy obowiązującego prawa, należy spełnić wszystkie obowiązki nakładane przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia.


SYMBOLE I ŚWIĘTA

Art. 15

1. Caritas Parafii używa pieczęci o treści zgodnej z zapisem dekretu erekcyjnego Caritas danej Parafii czyli: Parafialny Zespół Caritas przy Parafii (tytuł kościoła, nr posesji, ulica, kod pocztowy, NIP) i symbolu przedstawiającego równoramienny krzyż, z potrójnymi falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz białymi literami "Caritas", wpisanymi w stylizowany symbol serca.

2. Świętem Patronalnym Caritas Parafii jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia Bożego.


ROZWIĄZANIE CARITAS PARAFII

Art. 16

1. Rozwiązać Caritas Parafii może tylko Biskup Diecezjalny:

1) z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Dyrektora Caritas Diecezji,

2) na wniosek Dyrektora Caritas Diecezji po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Caritas Parafii.

3) Po rozwiązaniu Parafialnego Zespołu Caritas zgromadzone środki materialne na mocy decyzji Biskupa przeznaczone są na działalność charytatywną


PRZEPISY KOŃCOWE

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej.

 

+ Kazimierz Górny Biskup Rzeszowski. Rzeszów, dnia 25 marca 2002 r.